اعضای هیات مدیره
متن کامل
فرهاد طاهريون اصفهانی

رتبه سازمانی : رئيس هيات مديره و مدير عامل

مجيد عمومی
رتبه سازمانی : نائب رئيس هيات مديره
سعيد نيکخواه
رتبه سازمانی : عضو هيأت مديره
[1]