عضویت ها
 

   ـ عضو انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان

   ـ عضو  انجمن بتن ايران

 

    ـ عضو انجمن مديريت پروژه ايران

   ـ عضو انجمن مهندسي عمران استان اصفهان

  - عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان