توانمندی ها
زمينه های اصلی فعاليت شرکت :
- انجام خدمات مهندسی مشاور برای پروژه های ساختمانی در مراحل مختلف
- انجام خدمات مهندسي و مطالعات مقاوم سازي

تواناييهای تخصصی شرکت :
- انجام مطالعات و طراحی در زمينه معماری-سازه سيويل- تاسيسات مکانيکی و الکتريکی
- انجام خدمات نظارت بر عمليات اجرايی پروژه های عمرانی
- انجام خدمات مديريت طرح
- انجام و تحقيق پژوهش راجع به موضوعات مرتبط با موضوع فعاليت شرکت
- انجام مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود 
- رسیدگی به صورت وضعیتهای پیمانکاران