رزومه کاری


معرفي شركت

شركت مهندسين مشاور تلاش نقش جهان از شركتهاي تحت پوشش جهاد دانشگاهي است كه به تجويز اسـاسنامـه جـهاد دانـشگاهي و بـه استـناد صـورتجلـسات شـماره 262 و 263 مـورخ 7 و 14 / 8 / 1370 شورايعالي انقلاب فرهنگي توسط جهاد دانشگاهي در قالب شركت سهامي خاص در تاريخ 22 / 3 / 1372 به شماره ثبت 9843 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رسيده است . كليه سهام و سرمايه شركت متعلق به جهاد دانشگاهي واحـد اصـفهان بـوده و اعضـاي هيئت مديـره و نماينـدگان سـهام تـوسط اين جـهاد معرفي گرديده اند .

 موضوع فعاليت شركت بر اساس اساسنامه آن بشرح زير است :
ـ انجام خدمات مشاوره اي و نظارت در ارتباط با پروژه هاي عمراني .
ـ انجام خدمات مشاوره اي و ساخت بطور توأم .

هسـته اوليه شركت مهندسين مشاور تلاش نقـش جهان را اعضـاي گروه مهنـدسي عـمران جهاد دانشگاهي واحد اصفهان كه قبلاً در سال 1368 شكل گرفته بود تشكيل داده است. بر اين اساس اين مشاور با دو دهه تلاش در زمينة طراحي و نظارت بر ساخت مراكز مختلف اداري ، تجاري ، مسكوني ، ورزشـي ، فـرهنگي ، دانـشگاهي ، رفـاهي و عمـومي طـرحهاي عمراني ملي و منطقه اي ، در زمينة انجام خدمات مديريت طرح پروژه هاي مختلف نيز سابقة انجام چندين مديريت طرح را بر عهده داشته است.

مشاور تلاش نقش جهان كه با مركزيت شهر اصفهان و با بهره مندي از كارشناسان زبده و مجرب بومي با تخصصهاي مختلف معماري ، سازه ، عمران ، برق ، تأسيسات و مديريت تشكيل گرديده است ، سابقة انجام مطالعات و طراحي بيش از 150 پروژة مختلف در زمينه هاي گوناگون را در كارنامة خود گنجانده و يكي از 26 شركت اولية مهندسي مشاور معماري و ساختمان ايران است كه داراي صلاحيت ارائـة خدمات مهندسـي پروژه¬هاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه¬اي در كشور
مي باشد.
اين مشاور بر مبناي اهداف كنترل كيفي و ارج نهادن بر شايسته سالاري و ارائه خدمات با كيفيت بالا به مشتري موفق به كسب استاندارد ISO 9001 : 2008 مديريت كيفيت محصولات گرديده و بر ايـن اسـاس روال و چـرخـش اطـلاعات و فرآيندهاي كاري در شركت مديريت مي گردد. در اين راستا اعضاي هيئت مديره ومديران شركت ضمن استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در شركت بيش از پانزده دوره آموزشي مديريت و سازمان را در دانشگاهها و مراكز علمي معتبر گذرانده اند.
اين شركـت ضـمن ايـنكه داراي بالاترين رتبه بندي در دو گرايش ساختماني با تخصص¬هاي
1 ـ ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي 2 ـ ساختمانهاي آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي و درماني از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد داراي توانائي تخصصي در ارائه خدمات مهندسي در رابطه با انواع ساختمانها مي باشد و بر اساس ضوابط جديد اين سازمان كلية تخصص هاي ساختماني در دو گرايش مذكور گنجانده شده است. با توجه به اين مطلب توانائيهاي فني اين مشاور را مي توان بشرح زير عنوان نمود:
ـ انجام مطالعات و طراحي انواع ساختمانها با كاربري مختلف شامل طـراحي كـارهاي معمـاري
سازه ـ تأسيسات مكانيكي و الكتريكي و انجام برآوردهاي مربوطه.

ـ انجام خدمات نظارت بر عمليات اجرائي انواع پروژه هاي ساختماني
ـ ارائه خدمات مديريت طرح بر اساس ضوابط مربوطه.
ـ ارائه خدمات طرح و ساخت بطور توأم.
ـ رسيدگي به صورت وضعيتهاي پيمانكاران.
ـ انجام كارهاي مطالعاتي و پژوهشي موضوعات مرتبط با موضوع فعاليت شركت.
ـ انجام خدمات مهندسي مقاوم سازي ساختمانهاي موجود.
از جمله اهداف عاليه مشاور تلاش نقش جهان كه به عنوان يكي از معيارها و الگوهاي خدماتي و مطالعاتي آن محسوب مي گردد توسعة فعاليتها به خارج از استان اصفهان مي باشد تا بدينوسيله از تـوان تخصـصي مجموعـة خـود در ارتبـاط با ارائـه خدمـات به پروژه هـاي ملي و فرا استاني نيز استفاده نمايد.
ذيلاً اسامي دستگاههاي اجرائي و سازمانها و نهادهايي كه به عنوان كارفرما به آنها خدمات مهندسي ارائه گرديده است ذكر مي شود:

ـ معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
ـ مركز بهداشت استان اصفهان
ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان
ـ دانشگاه اصفهان
ـ دفتر مركزي جهاد دانشگاهي
ـ جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
ـ جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
ـ دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد خوراسگان
ـ شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
ـ شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد دانشگاهي اصفهان
ـ بيمارستان حضرت قائم (عج) (اصفهان)
ـ مركز پزشكي فيض ( اصفهان)
ـ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور
ـ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قم
ـ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان ايلام
ـ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان هرمزگان
ـ شهرداري اصفهان
ـ سازمان ترمينالهاي مسافربري اصفهان
ـ دفتر فني استانداري اصفهان
ـ شهرداري شاهين شهر
ـ شهرك علمي ـ تحقيقاتي اصفهان
ـ ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
ـ شركت فرودگاههاي كشور
ـ شركت هتلهاي هما
ـ سازمان آب منطقه اي استان اصفهان
ـ سازمان تربيت بدني استان اصفهان
ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان
ـ لشگر 14 امام حسين (ع)
ـ شركت صنايع هواپيما سازي هسا
ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان
ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس
ـ سازمان قطار شهري اصفهان و حومه
ـ شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
ـ شركت پارس ام سي اس ( سازنده كپسولهاي CNG‌ )
ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
ـ مركز آموزش عالي فسا
- شرکت مخابرات استان اصفهان
- پژوهشگاه رویان
- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
- دانشگاه جهرم
- اداره کل زندانهای استان اصفهان

- شرکت مبنای سلامت سپاهان

- جمعیت هلال احمر استان اصفهان 

مجموعه اي كه پيش رو داريد معرف تلاش و فعاليت اين شركـت در عـرصة سازنـدگي كشور مي باشد كه از زمان شكل گيري تاكنون در جهت ايفاي نقش خود به عنوان مشاور طرحهاي عمراني به ثمر رسانده است. اميد است انتشار آن موجب آشنايي بيشتر با شركت مهندسين مشاور تلاش نقش جهان گردد و مجموعة مديريتي كشور بتواند از توانمنديهاي اين شركت در جهت رفع مشكلات خود استفاده نمايد.